fbpx

My WordPress Site

Panel klienta

Zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce

Czym jest zezwolenie na pobyt w Polsce

Zezwolenie na pobyt długoterminowy cudzoziemców w Polsce przedstawiane jest w formie karty pobytu (Karta pobytu), która potwierdza tożsamość i uprawnia do legalnego pobytu w Polsce przez okres trzech lub więcej miesięcy.

Treść:

Zezwolenie na pobyt może być:

 • czasowe (zezwolenie na pobyt czasowy), gdy karta wydawana jest na okres od 3 miesięcy do 3 lat;
 • stałe (zezwolenie na pobyt stały), gdy zezwolenie jest ważne bezterminowo (ale istnieje konieczność aktualizacji karty co 10 lat).

Osobno można wyróżnić Blue Card (Niebieska Karta lub Karta rezydenta UE) – jest to odpowiednik zezwolenia na pobyt, ale dla wysoko wykwalifikowanych pracowników (nie tylko w sektorze IT, ale w każdym sektorze gospodarki!). Faktycznie jest to tym samym zezwoleniem na pobyt, ale z pewnymi zaletami – małżonek posiadacza Niebieskiej Karty ma swobodny dostęp do rynku pracy w Polsce, a także może założyć tu jednoosobową działalność gospodarczą (JDG).

Proces uzyskania zezwolenia na pobyt reguluje ustawa o cudzoziemcach. Analizując informacje w Internecie, należy pamiętać, że przepisy zostały niedawno zmienione – wiele istotnych zmian weszło w życie 29 stycznia 2022 r.

Co daje zezwolenie na pobyt w Polsce

Posiadanie przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt upoważnia do:

 • legalnego pobytu na terytorium RP;
 • podjęcia pracy;
 • założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • podjęcia przez dziecko nauki w placówkach edukacyjnych;
 • korzystania z bezpłatnych usług medycznych;
 • kupna i wynajmu ruchomości, nieruchomości oraz działek ewidencyjnych;
 • uzyskania kredytów w polskich bankach;
 • swobodnego przemieszczania się na terenie krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Liechtensteinu (ale bez dostępu do rynku pracy i przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu sześciu miesięcy).

Po upływie pięciu lat pobytu na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcy mogą ubiegać się o status rezydenta długoterminowego UE (pobyt stały), a następnie o obywatelstwo RP.

Jak uzyskać zezwolenie na pobyt w Polsce

Cudzoziemiec przebywający w Polsce dłużej niż trzy miesiące musi uzyskać kartę pobytu.

Wydanie (lub przedłużenie) zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce jest możliwe tylko na terytorium kraju – zajmują się tym wydziały do ​​spraw cudzoziemców w każdym z województw.

Przygotowaliśmy prostą instrukcję, jak złożyć dokumenty o zezwolenie na pobyt w RP i otrzymać kartę pobytu:

 1. Zdecyduj na jakiej podstawie ubiegasz się o uzyskanie zezwolenia na pobyt (więcej na ten temat oraz na temat pakietów dokumentów – poniżej).
 2. Przygotuj pakiet dokumentów potwierdzających cel uzyskania zezwolenia na pobyt.
 3. Zapisz się na wizytę w wydziale do spraw cudzoziemców w województwie, w którym mieszkasz. W większości przypadków można to zrobić przez Internet – informacja na ten temat dostępna jest na stronie internetowej województwa.
 4. W wyznaczonym terminie przyjedź do województwa i złóż dokumenty. Istotna uwaga: można to zrobić tylko wtedy, gdy przebywasz legalnie w Polsce (czyli masz ważną wizę). W przypadku braku wolnych terminów do rejestracji w pożądanym okresie, dokumenty można przesłać pocztą lub złożyć za pośrednictwem urzędu.
 5. Składając dokumenty do urzędu osobiście, będziesz musiał złożyć dane biometryczne – odciski linii papilarnych. Zostaną one przypisane do karty pobytu.
 6. Następnie należy oczekiwać na decyzję o wydaniu karty pobytu. W tym czasie policja może przyjechać do wskazanego we wniosku miejsca pobytu, aby się upewnić, że faktycznie przebywasz w Polsce.
 7. W razie potrzeby inspektor prowadzący Twoją sprawę zwróci się o dodatkowe dokumenty – trzeba będzie je niezwłocznie złożyć w wydziale do spraw cudzoziemców.
 8. W przypadku pozytywnej decyzji o wydanie zezwolenia na pobyt zostaniesz poinformowany, kiedy będziesz mógł przyjechać do Urzędu po odbiór karty pobytu.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania zezwolenia na pobyt

Pakiet dokumentów, które należy złożyć, aby ubiegać się o zezwolenie na pobyt w Polsce, można podzielić na dwie szerokie grupy:

 • zestaw podstawowy;
 • potwierdzenie celu dłuższego pobytu w Polsce.

Pakiet obowiązkowy zawiera:

 • wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt wypełniony w języku polskim (wniosek o pobyt);
 • oryginał paszportu i kopia KAŻDEJ jego strony;
 • dowód opłaty skarbowej za rozpatrzenie sprawy;
 • cztery aktualne zdjęcia formatu 3,5 x 4,5 cm (muszą być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem dokumentów);
 • potwierdzenie otrzymania numeru PESEL;
 • umowa najmu lokalu mieszkalnego.

Lista innych dokumentów, które musisz złożyć w urzędzie, zależy od wybranej podstawy do uzyskania zezwolenia na pobyt oraz wymogów konkretnego województwa, w którym składasz wniosek. Choć ustawodawstwo jest takie samo dla całego kraju, każdy urząd ma prawo żądania dodatkowych dokumentów.

Koniecznie składaj oryginały wraz z ich kopiami – inspektor sprawdzi zgodność kopii i zwróci Ci oryginały, a kopie zostaną wraz z wnioskiem i innymi dokumentami. Jeśli dostarczasz dokumenty wydane w języku obcym, to musisz złożyć ich tłumaczenie przysięgłe.

 

Na jakiej podstawie mogę uzyskać zezwolenie na pobyt

Istnieje wiele podstaw do uzyskania zezwolenia na pobyt, ale tutaj rozpatrzymy tylko najczęstsze z nich.

1. Działalność gospodarcza w Polsce

Prowadzenie biznesu jest jedną z najczęstszych przesłanek uzyskania zezwolenia na pobyt. Jeżeli cudzoziemiec posiada wizę PBH lub Kartę Polaka, to może tu otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) i na tej podstawie uzyskać zezwolenie na pobyt. Teraz jest to jeden z najpopularniejszych sposobów legalizacji dla specjalistów strefy IT, którzy przenoszą się do Polski – otwierają JDG i podpisują umowę B2B ze swoim byłym pracodawcą.

Ale nie tylko JDG upoważnia do uzyskania zezwolenia na pobyt – możesz również zostać członkiem zarządu spółki (zarówno istniejącej, jak i nowo zarejestrowanej).

W przypadku uzyskania zezwolenia na pobyt na podstawie JDG lub założenia spółki do podstawowego pakietu dokumentów rózwnież należy dołączyć:

 • zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce (w przypadku JDG jest to wyciąg z CEIDG, w przypadku spółki – z KRS);
 • rachunek zysków i strat – dochód uzyskany za ostatni rok sprawozdawczy musi być wyższy niż 12 średnich wynagrodzeń w Polsce. Alternatywą jest zaświadczenie o zatrudnieniu dwóch obywateli Polski lub cudzoziemców, którzy nie potrzebują zezwolenia na pracę;
 • jeśli jesteś uczestnikiem innowacyjnych projektów i przyczyniasz się do przyciągania inwestycji do Polski, to również wymagane będzie potwierdzenie tego;
 • potwierdzenie, że nie zalegasz z opłacaniem składek ZUS;
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku długów Twojego biznesu;
 • jeśli jest to spółka, to musisz przesłać kopię statutu spółki.

Jeśli Twoja działalność gospodarcza jest niedawno zarejestrowana w Polsce, to zamiast rachunku zysków i strat za ostatni rok, możesz podać przesłanki wskazujące na to, że biznes odniesie sukces – biznesplan lub już zawarte umowy.

2. Zdobycie wykształcenia w Polsce

Studiowanie na polskiej uczelni jest również podstawą do uzyskania zezwolenia na pobyt. Mając takie „studenckie” zezwolenie na pobyt, możesz pracować równolegle ze studiami bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń na pracę. Po otrzymaniu dyplomu możesz przedłużyć zezwolenie na pobyt o kolejne 9 miesięcy, aby znaleźć pracę – ale z kartą pobytu tego typu nie możesz pracować, możesz tylko jej szukać. A kiedy już znajdziesz odpowiednie stanowisko i podpiszesz umowę o pracę, będziesz musiał złożyć wniosek o otrzymanie karty pobytu na podstawie pracy.

Również do uzyskania zezwolenia na pobyt nadaje się przyjęcie do szkoły policealnej – placówki oświatowej, w której dorośli mogą bezpłatnie przekwalifikować się na jedną z najbardziej poszukiwanych specjalności na rynku pracy w Polsce.

W przypadku ubiegania się o zezwolenie na pobyt w celu podjęcia studiów należy pobrać następujący dodatek do pakietu podstawowego:

 • potwierdzenie przyjęcia na studia (zaświadczenie z uczelni);
 • jeśli szkolenie jest płatne, należy podać jego roczny koszt;
 • kopia dokumentu z banku, który potwierdza, że ​​tegoroczne studia zostały przynajmniej częściowo opłacone;
 • ubezpieczenie zdrowotne;
 • potwierdzenie wydatków na utrzymanie w Polsce (umowa najmu pokoju lub mieszkania, rachunki za media itp.).

3. Praca w Polsce

Dość prostym i powszechnym sposobem uzyskania zezwolenia na pobyt w Polsce jest umowa o pracę. Jej zawarcie na okres dłuższy niż trzy miesiące już jest powodem, aby udać się do Urzędu Wojewódzkiego po kartę pobytu.

Jeśli cudzoziemiec zmieni pracę, będzie musiał niezwłocznie powiadomić o tym Urząd i przedstawić umowę o pracę z inną firmą.

Ubiegając się o zezwolenie na pobyt ze względu na pracę w Urzędzie w swoim województwie należy podać:

 • umowę o pracę z polską firmą (wysokość wynagrodzenia określona w umowie nie może być niższa niż 3600 zł);
 • potwierdzenie od pracodawcy, że wśród Polaków i obywateli UE nie ma odpowiednich kandydatów na Twoje stanowisko;
 • ubezpieczenie zdrowotne;
 • zaświadczenie, że nie masz długów podatkowych.

4. Na podstawie Karty Polaka czy polskiego pochodzenia:

Jeśli posiadasz Kartę Polaka lub masz polskie pochodzenie, możesz od razu ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały. A za rok lub dwa – o obywatelstwo RP. Pomijasz tym samym etap pobytu w RP na podstawie karty pobytu czasowego.

Pakiet dokumentów, które należy złożyć w urzędzie dla uzyskania zezwolenia na pobyt na podstawie Karty Polaka lub polskiego pochodzenia różni się znacznie w poszczególnych województwach: w jednym wystarczy tylko Karta Polaka, a w innym trzeba będzie dodatkowo potwierdzić miejsce zamieszkania i źródło utrzymania (praca lub biznes).

Ale w każdym przypadku będziesz musiał przedstawić Kartę Polaka lub dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie.

5. Jeżeli jeden z członków rodziny jest obywatelem polskim

Gdy jeden z małżonków jest obywatelem polskim, drugi małżonek może uzyskać na tej podstawie zezwolenie na pobyt. Jeśli małżeństwo zostało zarejestrowane ponad trzy lata temu, to natychmiast zezwolenie na pobyt stały. Ta sama zasada dotyczy nie tylko małżonków, ale także ich małoletnich dzieci, w tym przysposobionych.

Nawiasem mówiąc, zgodnie z zezwoleniem na pobyt uzyskanym na podstawie małżeństwa można znaleźć pracę w Polsce bez uzyskiwania dodatkowych zezwoleń.

Do pakietu dokumentów do przedłożenia do urzędu należy dodać:

 • odpis aktu małżeństwa z polskiego urzędu stanu cywilnego;
 • materiały potwierdzające wspólne zamieszkiwanie (np. umowa najmu lokalu mieszkalnego, wspólne zdjęcia z różnych okresów).

7. Repatriacja

Repatriacja dotyczy raczej wąskiej kategorii obcokrajowców, ale wspomnimy o niej również na wypadek, gdyby dotyczyła ona Ciebie. Jeśli masz polskie pochodzenie i mieszkałeś w jednym z azjatyckich krajów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich do 1991 roku i nie mogłeś wrócić do Polski z powodu prześladowań lub dyskryminacji, możesz teraz uzyskać prawo pobytu i od razu obywatelstwo RP, pomijając etapy uzyskiwania zezwoleń na pobyt czasowy i stały.

Niestety, zakup mieszkania lub domu w Polsce przez cudzoziemca spoza kraju UE nie pomoże w uzyskaniu Karty Pobytu.

Oznacza to, że można kupić nieruchomość, ale prawo pobytu w Polsce przez dłuższy czas trzeba będzie uzyskać na podstawie innych powodów (praca, nauka, prowadzenie działalności gospodarczej itd.).

Ważne! Niezależnie od tego, na jakiej podstawie chcesz uzyskać zezwolenie na pobyt, musisz zdawać sobie sprawę z tego, że zebranie jak najpełniejszego pakietu dokumentów jest godne pochwały, ale w praktyce trudne do wykonania. Podczas rozpatrywania sprawy inspektor może poprosić Cię o nowsze zaświadczenia lub wyciągi, a także inne potrzebne dokumenty. I to jest normalny proces, najważniejsze jest jak najszybsze dostarczenie wszystkiego, czego inspektor potrzebuje, aby nie opóźniać procesu rozpatrywania sprawy z powodu opóźnień w komunikacji.

Jak szybko można uzyskać zezwolenie na pobyt

Terminy rozpatrywania dokumentów określa Kodeks postępowania administracyjnego i ustawa o cudzoziemcach, ale teraz, w związku z dużym napływem ukraińskich uchodźców, oficjalnie pozwolono na ich nieprzestrzeganie.

Czas oczekiwania na decyzję w sprawie wydania karty pobytu zależy od województwa – w jednym jest to 4-6 miesięcy, a w innym – ponad rok. Niektóre urzędy dają możliwość śledzenia postępów w Twojej sprawie poprzez konto osobowe na portalu wojewódzkim.

Na okres rozpatrywania sprawy wpływa również podstawa do wydania zezwolenia na pobyt, obciążenie inspektorów pracą, terminowość dostarczenia przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów itd.

Jeżeli kończy się Twoja wiza, a decyzja o wydaniu zezwolenia na pobyt nie została jeszcze podjęta, nie martw się: pieczątka pracownika Urzędu w paszporcie potwierdza przyjęcie dokumentów (lub pokwitowanie nadania dokumentów pocztą, pokwitowanie odbioru dokumentów z Urzędu) uprawnia do legalnego pobytu na terytorium Polski do czasu zakończenia procesu rozpatrywania dokumentów.

Niestety, w takim przypadku podróżowanie do innych krajów UE nie będzie możliwe – w tym celu musisz mieć ważną wizę Schengen lub wizę krajową. Z takim stemplem można wyjechać z Polski i czekać na wydanie zezwolenia na pobyt poza Unią Europejską. Ale powrót będzie możliwy tylko wtedy, gdy w paszporcie będzie nowa wiza.

 

Odmowa zezwolenia na pobyt

Czy negatywna decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt może pochodzić od Urzędu? Tak, jest dla tego wiele powodów:

 • złożenie niekompletnego pakietu dokumentów i zlekceważenie wezwania inspektora do ich uzupełnienia lub dołączenia dodatkowych dokumentów;
 • odmowa złożenia odcisków linii papilarnych;
 • nielegalne przebywanie cudzoziemca w kraju w chwili ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt;
 • wskazanie błędnych danych osobowych i nieprawdziwych informacji;
 • podatki nie zostały w pełni opłacone;
 • złożone dokumenty zostały zmodyfikowane lub sfałszowane;
 • wnioskodawca musi przechodzić obowiązkowe leczenie;
 • cudzoziemcowi odmówiono wjazdu do innych krajów strefy Schengen;
 • cudzoziemiec jest oceniany przez służby specjalne jako potencjalnie niebezpieczny dla społeczeństwa i państwa.

Jeżeli mimo to otrzymałeś odmowę udzielenia zezwolenia na pobyt, to w ciągu 14 dni możesz złożyć odwołanie do naczelnika wydziału do spraw cudzoziemców w Twoim województwie. Jednak w tym przypadku lepiej skorzystać z pomocy prawników, którzy doskonale znają się na prawie migracyjnym, aby mieć choć minimalne szanse na rozpatrzenie sprawy.

 

Jak Siiami może pomóc w uzyskaniu zezwolenia na pobyt

Nasza firma posiada duże doświadczenie w składaniu dokumentów o zezwolenie na pobyt dla różnych sytuacji – wielu naszych klientów z powodzeniem uzyskało już zezwolenia na pobyt czasowy i stały, a także są już obywatelami Polski.

 • Mamy prawników, którzy mogą szczegółowo wyjaśnić wszystkie niuanse związane z uzyskaniem zezwolenia na pobyt.
 • Mamy doświadczenie w skutecznym uzyskiwaniu zezwolenia na pobyt dla klientów w różnych okolicznościach.
 • Współpracujemy zarówno z osobami fizycznymi jak i firmami – pomagamy w relokacji pracowników.
 

Pomagamy naszym klientom przejść przez wszystkie etapy uzyskania zezwolenia na pobyt:

 • Szczegółowo doradzamy w jaki sposób ubiegać się o zezwolenie na pobyt w Polsce.
 • Wybieramy najlepszą strategię (podstawę) do ubiegania się o zezwolenie na pobyt na jak najdłuższy okres.
 • Konsultujemy w rozwiązaniu kwestii nieoczywistych (np. jak wyrobić kartę pobytu bez podawania adresu zamieszkania).
 • Na podstawie Twojego pełnomocnictwa prawnik odbiera pakiet dokumentów i przedkłada go do urzędu.
 • Podczas obowiązkowych wizyt ze złożeniem linii papilarnych i otrzymania kart będzie Ci towarzyszył pracownik Siiami.
 • Monitorujemy status wniosku, przyjmujemy wszelką korespondencję i w razie potrzeby dostarczamy urzędowi inne niezbędne dokumenty.

Tak więc w rzeczywistości wystarczy dostarczyć niezbędne podstawowe dokumenty i osobiście odwiedzić urząd z 2-3 razy. Doświadczeni prawnicy Siiami zrobią za Ciebie resztę.

Пакет услуги

400 zł 

+23% VAT

Открытие JDG

 • онлайн регистрация JDG за 1 час
 • 1 МЕСЯЦ бесплатного бухгалтерского обслуживания
 • детальная первичная консультация

Пакет услуги

400 zł 

+23% VAT

Открытие JDG

 • онлайн регистрация JDG за 1 час
 • 1 МЕСЯЦ бесплатного бухгалтерского обслуживания
 • детальная первичная консультация

Пакет услуги

400 zł 

+23% VAT

Открытие JDG

 • онлайн регистрация JDG за 1 час
 • 1 МЕСЯЦ бесплатного бухгалтерского обслуживания
 • детальная первичная консультация

Najczęściej Zadawane Pytania / FAQ

Karta Czasowego Pobytu lub Karta Pobytu, może być wydawany w Polsce na okres od trzech miesięcy do trzech lat.

Nie, cudzoziemiec musi posiadać dokument potwierdzający miejsce zamieszkania w Polsce. W niektórych przypadkach może być przeprowadzana kontrola faktycznego zamieszkania. Funkcjonariusze organów ścigania przychodzą pod wskazany adres z fotografiami i przeprowadzają wywiad. Jeśli nikt nie otwiera drzwi, mogą zapytać sąsiadów.

Pakiet usług

zł 1000/miesiąc

+23% VAT

Zezwolenie na pobyt czasowy

 • Pełne wsparcie prawne na każdym etapie procesu składania dokumentów
 • Pomoc w wypełnianiu niezbędnych dokumentów
 • Szybka reakcja na wszystkie zapytania od Urzędu
 • Rejestracja online JDG w ciągu 1 godziny
 • 2 miesiące bezpłatnej obsługi księgowej
 • Szczegółowa pierwsza konsultacja
My WordPress Site