fbpx

My WordPress Site

Panel klienta

Pobyt stały w Polsce

Pobyt stały jest zezwoleniem dla cudzoziemców na zamieszkanie i pracę w kraju, a także na pobyt w innych państwach strefy Schengen (do 90 dni w ciągu pół roku). To zezwolenie na pobyt stały w Polsce pozwala cieszyć się niemal z praw obywateli polskich – za wyjątkiem prawa wyboru i bycia wybieranym.

W Polsce istnieją dwa rodzaje stałego pobytu:

 • pobyt stały wydawany osobom posiadającym Kartę Polaka lub polskie pochodzenie;
 • pobyt rezydenta długoterminowego UE – wydawany cudzoziemcom, którzy legalnie przebywają w Polsce przez ostatnie 5 lat (pracowali tutaj, odprowadzali składki ZUS i zdali egzamin z języka polskiego).

Co daje pobyt stały w Polsce

Zezwolenie na pobyt stały wydawane jest na czas nieokreślony, ale kartę plastikową należy wymieniać co dziesięć lat na nową – ale już bez przechodzenia przez wszystkie procedury uzyskania zezwolenia na pobyt.

Pobyt stały upoważnia do:

 • stałego pobytu na terenie kraju;
 • swobodnego dostępu do rynku pracy;
 • założenia i prowadzenia firmy;
 • rekrutacji do instytucji edukacyjnych;
 • podróży po krajach strefy Schengen bez posiadania wizy;
 • korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej;
 • otrzymania pożyczek i kredytów hipotecznych od polskich banków;
 • zakupu i wynajmu ruchomości i nieruchomości oraz działek ewidencyjnych;
 • prawie wszystkich innych praw obywateli polskich (za wyjątkiem praw wyborczych).

Jakiś czas po uzyskaniu stałego pobytu (od roku do pięciu lat) cudzoziemiec ma możliwość ubiegania się o polski paszport.

Jak uzyskać stały pobyt w Polsce

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy masz ku temu podstawy. Oto kilka głównych kategorii cudzoziemców, którzy mają możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt stały w Polsce:

 • posiadacze Karty Polaka. Trzeba też na stałe mieszkać w kraju, tu pracować lub prowadzić działalność gospodarczą (założyć JDG, zarejestrować spółkę). Nie musisz zdawać żadnych egzaminów, przechodzić rozmów kwalifikacyjnych ani potwierdzać znajomości języka polskiego. Tak naprawdę jest to najłatwiejszy i najszybszy sposób: wymienić Kartę Polaka na pobyt stały. Dodatkowo istnieje możliwość otrzymania pomocy finansowej od państwa. Rok po uzyskaniu stałego pobytu pojawia się prawo do ubiegania się o obywatelstwo;
 • posiadacze polskiego pochodzenia. Potrzebujesz dokumentu potwierdzającego polskie pochodzenie – dokumenty muszą być wystawione przed 1991 rokiem. Jeżeli w zaświadczeniu wskazano narodowość jednego z rodziców „Polak/Polka”, ale samo zaświadczenie zostało wydane po 1991 r. (w tym powtórne), to należy przedstawić świadectwo o urodzeniu jednego z rodziców, dziadków lub dwóch pradziadków. Konieczne jest również zamieszkiwanie w Polsce, posiadanie tu umowy o pracę lub prowadzenie działalności gospodarczej. Przed wydaniem karty będziesz proszony o zdanie wywiadu w języku polskim o historii, geografii i cechach narodowych. Możesz uzyskać stały pobyt w RP na podstawie polskiego pochodzenia od razu po przyjeździe do kraju, a po kolejnych 2 latach – obywatelstwo;
 • zamieszkujące w Polsce od ponad 5 lat. Zamieszkanie w kraju w ciągu 5 lat uprawnia obcokrajowca do otrzymania karty rezydenta długoterminowego UE, ale trzeba mieć umowę o pracę lub prowadzić działalność gospodarczą, a także zdać egzamin ze znajomości języka polskiego (lub posiadać zaświadczenie o ukończeniu polskiej placówki oświatowej). Podsumowując, pobyt stały do ​​pracy w Polsce można uzyskać po pięciu latach, a obywatelstwo po 10 latach zamieszkiwania w kraju.

Do uzyskania pobytu są upoważnione także osoby, których małżonek/małżonka jest obywatelem Polski lub ma tu stałe miejsce zamieszkania (pod warunkiem, że małżeństwo zawarto minimum 3 lata temu, a przebywanie w kraju na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy trwa minimum 2 lata) oraz ofiary handlu ludźmi (które otrzymały już zezwolenie na pobyt na tej podstawie i mieszkały w kraju dłużej niż rok).

Dzieci mogą otrzymać pobyt stały, jeśli urodziły się w Polsce, a jedno z rodziców posiada już kartę rezydenta długoterminowego UE lub byłą kartę pobytu.

Jeżeli istnieje podstawa prawna do uzyskania pobytu, drugim krokiem będzie zebranie pakietu dokumentów. Na pewno będziesz potrzebować:

 • paszportu i kopii WSZYSTKICH jego stron;
 • formularz zgłoszeniowy;
 • aktualne zdjęcia;
 • akty urodzenia, akty małżeństwa (rozwodu) oraz ich tłumaczenia i odpisy;
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

To, czy konieczne będzie złożenie dodatkowych dokumentów, zależy od wybranej podstawy ubiegania się o pobyt: może to być Karta Polaka, zaświadczenie o znajomości języka polskiego, aktu urodzenia, dokument potwierdzający polskie pochodzenie itd.

Przygotowany komplet dokumentów przesyłany jest do urzędu wojewódzkiego osobiście lub za pośrednictwem poczty. Następnie należy złożyć dane biometryczne (odciski linii papilarnych), dołączyć dodatkowe dokumenty na żądanie inspektora, a także przejść rozmowę z przedstawicielem urzędu w języku polskim (jeśli to będzie wymagane).

Ostatni etap – uzyskanie statusu rezydenta i wydanie karty w urzędzie.

Dlaczego mogą odmówić stałego pobytu

Jeżeli cudzoziemiec przebywa w Polsce nielegalnie, przebywa poza granicami kraju, jest aresztowany, ma orzeczenie o deportacji, albo nie złożył odcisków linii papilarnych – w takich przypadkach wniosek nawet nie zostanie przyjęty w urzędzie.

Złożony wniosek również nie daje 100% gwarancji powodzenia – zdarza się, że cudzoziemcom odmawia się zezwolenia na pobyt stały. Najczęstszymi przypadkami są:

 • pracownicy urzędu uważają, że nie ma wystarczających podstaw do uzyskania zezwolenia na pobyt;
 • dokumenty zostały sfałszowane lub podane dane nie były zgodne z prawdą;
 • małżeństwo jest fikcyjne;
 • występują zaległości podatkowe;
 • zapadła decyzja o zakazie wjazdu do innych krajów strefy Schengen;
 • służby bezpieczeństwa uznały, że pobyt tego cudzoziemca może być niepożądany, zagrażający bezpieczeństwu kraju lub sprzeczny z interesami państwa.

Czy pobyt stały może zostać anulowany

Uzyskanie zezwolenia na pobyt stały nie oznacza, że ​​jest ono wydawane na zawsze – istnieje szereg powodów, ze względu na które zezwolenie na pobyt czasowy lub pobyt stały w Polsce może zostać cofnięte lub anulowane.

Z sytuacji życiowych można wymienić dwa powody:

 • cudzoziemiec opuścił Polskę na dłużej niż 6 lat;
 • cudzoziemiec rozwiódł się z obywatelem polskim w ciągu dwóch lat od wydania zezwolenia na pobyt stały (po uzyskaniu zezwolenia na podstawie małżeństwa).

Wszystkie inne sytuacje można przypisać działaniu siły wyższej. Anulowanie karty pobytu może nastąpić np. ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa lub interesów państwa, a także w przypadku skazania posiadacza karty na co najmniej 3 lata pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne.

Jeśli nagle się okaże, że złożone do urzędu dokumenty zostały sfałszowane lub wnioskodawca coś ukrywał, to też będzie podstawą do anulowania karty pobytu.

Jak Siiami może pomóc

Nasi prawnicy konsultują i pomagają przygotować pełen pakiet dokumentów dla każdego klienta. Od klienta wymagane jest jedynie przedłożenie podstawowych dokumentów i kilkukrotne osobiste przybycie do Urzędu.

O wszystko inne dbają pracownicy Siiami:

 • szczegółowo informujemy o przebiegu procedury;
 • koordynujemy zbieranie pakietu dokumentów i jego złożenie do Urzędu;
 • monitorujemy status wniosku, przyjmujemy wszelką korespondencję i w razie potrzeby przygotowujemy inne niezbędne dokumenty dla Urzędu.

Ważne! Nasza usługa polega nie tylko na wypełnieniu ankiety i przesłaniu jej pocztą. W trakcie prowadzenia sprawy w Urzędzie klient jest w stałym kontakcie z prawnikami Siiami, co pozwala maksymalnie uprościć i przyspieszyć cały proces.

Ale nasze usługi są świadczone w granicach obowiązującego prawa, dlatego bez względu na to, jak bardzo wszyscy byśmy chcieli, w żadnym przypadku nie możemy:

 • zapisać cię na złożenie dokumentów w urzędzie poza kolejnością – w przypadku braku zapisów na pasujący Ci termin dokumenty wysyłamy pocztą;
 • sprawić, aby pracownicy urzędu szybciej rozpatrywali wnioski naszych klientów – na żądanie możemy szybko przesłać wszystkie dodatkowe dokumenty, aby przyspieszyć proces;
 • wywierać presji na wszelkich organach państwowych – wiemy jednak, jakich dokumentów najczęściej wymagają, dlatego w razie potrzeby szybko je przygotujemy.
 

Пакет услуги

400 zł 

+23% VAT

Открытие JDG

 • онлайн регистрация JDG за 1 час
 • 1 МЕСЯЦ бесплатного бухгалтерского обслуживания
 • детальная первичная консультация

Пакет услуги

400 zł 

+23% VAT

Открытие JDG

 • онлайн регистрация JDG за 1 час
 • 1 МЕСЯЦ бесплатного бухгалтерского обслуживания
 • детальная первичная консультация

Пакет услуги

400 zł 

+23% VAT

Открытие JDG

 • онлайн регистрация JDG за 1 час
 • 1 МЕСЯЦ бесплатного бухгалтерского обслуживания
 • детальная первичная консультация

Najczęściej Zadawane Pytania / FAQ

Zamieszkiwanie cudzoziemca uważa się za ciągłe, jeśli:

 • żaden z przerw nie przekroczył 6 miesięcy;
 • łączna suma przerw nie przekroczyła 10 miesięcy w okresach stanowiących podstawę do udzielenia mu żądanego rodzaju pobytu.

Jednak istnieje lista wyjątków, które nie są uwzględniane przy obliczaniu tego czasu.

Kartę Długoterminowego Rezydenta UE otrzymuje osoba, która nie ma polskich korzeni ani Karty Polaka.

Nie, uzyskanie statusu rezydenta przez rodzica/małżonka nie ma wpływu na automatyczne uzyskanie tego statusu przez pozostałych członków rodziny. Każdy z nich musi samodzielnie spełnić wymagania niezbędne do uzyskania tego statusu.

Pakiet usług

zł 1000/miesiąc

+23% VAT

Stały pobyt

 • Pełne wsparcie prawne na każdym etapie procesu składania dokumentów
 • Pomoc w wypełnianiu niezbędnych dokumentów
 • Szybka reakcja na wszystkie zapytania od Urzędu
My WordPress Site